EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen

ALGEMENE VOORWAARDEN:
EVK KEURMEESTER ARBEIDSMIDDELEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Holten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 71474226.
2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: iedere tussen EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen zich heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden
5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
keuring en reparatie van zaken, zoals elektrische arbeidsmiddelen, machines en installaties;
serviceverlening ten aanzien van dergelijke zaken, zoals onderhoud, bewerking en aanpassing.
6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet.
In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen vrijblijvend.
2. Aan een aanbod van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
3. Voorts kan de wederpartij geen rechten ontlenen aan een aanbod van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen anders aangeeft.
6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit die overeenkomst.


ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
1. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Keuringswerkzaamheden worden, tenzij uit de aard van de te keuren zaken anders voortvloeit, uitgevoerd volgens de NEN Nederlandse Norm en andere standaarden.
2. Na uitvoering van de keuringswerkzaamheden ontvangt de wederpartij onder meer een keuringsrapport. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen is gerechtigd de afgifte van alle aan de wederpartij toekomende zaken die zich bij EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen bevinden, op te schorten totdat de wederpartij alle opeisbare en aan EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen toekomende vorderingen aan EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen heeft voldaan.
3. De wederpartij staat er voor in dat zij alle medewerking verleent om het voor EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen mogelijk te maken de werkzaamheden tijdig en deugdelijk te kunnen uitvoeren. In het bijzonder verstrekt de wederpartij EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen tijdig alle gegevens, waaronder mede begrepen eventuele documentatie, die voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn.
4. In geval de werkzaamheden worden uitgevoerd op een door de wederpartij aangewezen locatie, dient de wederpartij zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de wederpartij voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:
de door EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de afgesproken tijden. Indien EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen dit noodzakelijk acht, dient de wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de
normale werkuren. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
de door EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen tewerkgestelde personen kosteloos de beschikking krijgen over alle voor de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigde voorzieningen, zoals water en elektriciteit.
alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd.
5. Indien de wederpartij haar verplichtingen uit de leden 3 tot en 4 van dit artikel niet tijdig of deugdelijk nakomt, is EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings- en wachturen, alsmede de daarmee in verband staande extra te maken kosten aan de wederpartij door te berekenen.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN EN DERDEN
1. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn voor nakoming is vermeld en EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
2. Vermelde uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen pas aan op het moment dat EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.
3. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen is steeds bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Onverminderd het recht van de wederpartij om van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen te verlangen dat de overeengekomen werkzaamheden met inachtneming van artikel 7 deugdelijk worden opgeleverd, is EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van tekortkomingen van derden die hij bij de uitvoering van overeenkomst heeft betrokken, tenzij het gaat om derden die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden verrichten die behoren tot de werkzaamheden die
EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen, gelet op zijn eigen bedrijfsactiviteiten, tevens zelfstandig uitvoert en de wederpartij redelijkerwijs niet kon weten dat voor de verrichting van die werkzaamheden derden door EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen zijn ingeschakeld. De aansprakelijkheid van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen is, ook in geval EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen verantwoordelijk is voor de werkzaamheden van derden, beperkt tot hetgeen in artikel 11 is bepaald.
4. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing.

ARTIKEL 6. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk
overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verdere) uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling
van de prijs had behoren te ontdekken. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN RECLAMES
1. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
het voor de wederpartij redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn afgerond;
EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen een daartoe strekkende mededeling heeft gedaan;
het opgeleverde door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een deel van het opgeleverde in gebruik, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
2. De wederpartij is gehouden bij de levering van het gehuurde c.q. oplevering van de werkzaamheden direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van het gehuurde c.q. het opgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
3. Indien het (op)geleverde naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen.
4. De wederpartij dient in geval van ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, daarvan binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, mededeling te doen aan EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen.
5. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen uit een dergelijke reclame geen enkele verplichting voort.
6. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij
haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld.
3. Voorts is EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen kan worden gevergd.
4. Tenzij de opschorting of ontbinding van de overeenkomst niet aan haar kan worden toegerekend, komen alle hiermee in verband staande extra te maken kosten en andere door EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen geleden schade voor rekening van de wederpartij.
5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
6. Indien EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen de overeenkomst op grond van dit artikel geheel of gedeeltelijk ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT
1. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Gedurende de periode van overmacht worden de contractuele verplichtingen van partijen opgeschort.
3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
4. Indien EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
1. Het aanbod van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen vermeldt een zo nauwkeurige mogelijke opgave van alle prijsfactoren, waaronder nietlimitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, uurtarieven, vaste aanneemsommen, periodieke huurprijzen en eventuele bezorg-, reis- en verblijfskosten. Indien bijkomende kosten op basis van nacalculatie worden berekend, dienen de opgegeven kosten
slechts als indicatie. De daadwerkelijk door EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen gemaakte kosten zullen aan de wederpartij worden doorberekend.
2. Eventuele certificaatkosten en verwijderingsbijdragen zijn niet bij de overeengekomen prijzen inbegrepen en komen voor rekening van de wederpartij.
3. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de afronding daarvan, een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
4. Voorts is EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de afronding daarvan, openbaren, aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijk overeengekomen condities na te willen komen.
5. Tenzij anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen voorgeschreven wijze.
6. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van de overeengekomen prijzen en kosten te vorderen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op uitvoering van de overeenkomst door EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen dan nadat de vooruitbetaling volledig is voldaan.
7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt de dan geldende wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID VAN EVK KEURMEESTER ARBEIDSMIDDELEN EN VRIJWARING
1. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door:
een onjuistheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens;
het gebruik van door of namens de wederpartij beschikbaar gestelde of in opdracht van de wederpartij door EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen bij derden bestelde (en door EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen geïnstalleerde) materialen, hulpmiddelen en andere zaken;
iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien;
een andere omstandigheid die niet aan EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen kan worden toegerekend.
2. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen aanvaardt, onverminderd het bepaalde in artikel 5.3, geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door de wederpartij of derden, welke schade toerekenbaar is aan derden die niet door EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen direct of indirect bij
de uitvoering van de overeenkomt zijn betrokken.
3. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van het gehuurde krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade draagt.
4. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen heeft te allen tijde het recht de schade van de wederpartij waarvoor EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen aansprakelijk is, te herstellen. De wederpartij dient EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke
aansprakelijkheid van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen ter zake vervalt.
5. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder gevolgschade is mede begrepen schade als gevolg van de omstandigheid dat door EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen herstelde alarmsystemen of andere technische meldsystemen in verband met defect daarvan geen of niet-tijdig meldingen kunnen genereren. EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen kan uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die aan hem kan worden toegerekend. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
6. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
7. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen bedraagt één jaar.
8. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen, zal de wederpartij EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of
interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.